Allmänt - ej placerat

Våra dokument: Stadgar, Regler, Säkerhet, Nya medlemmar.  Läs om övergivna båtar.

Pågående:
- SBS 70 år. Planeringskommitté Lars Wigren smk, Rolf Sallander,
    Pecca Wickman och Beatrice Hebbel. (maj 2017)
- Tunanäsdagen förbereds av Jörgen Gustafsson och Mauritz Forsström. (maj 2017)
- Navigationsutbildning: Anders Österberg och Reine Andersson kollar. (maj 2017)
- Alla sektionsledare inkommer med underlag till Jörgen snarast. (april 2017)
- Fråga Ulf Rönnqvist om kommunalt båtråd. (april 2017)

- Se över klubbens organisation? (sep 2015)
- Lars Wigren ställer samman en mall för förebyggande underhåll (Apr 2014)
- Birger tittar på trevlig broschyr från Trosa under sommaren. (maj 2013)
- Dokumentera utbildningar (Anders Ö, Fredrik T och Seppo M) under våren. (apr 2013)
- Seppo gör en sammanställning av disparata dokument  (maj 2012)

Klart:
- Stöd för Jörgens plan för långtidsbudget, 5-10 år. (april 2017)
- Båtloppis den 23 april. (april 2017)
– Den långsiktiga investeringsplanen är på gång, men bör uppdateras. (nov 2016)
- Seppo och Pecca skriver till Sjöfartsverket angående muddring öster om Axvik. (jan 2017)
- Senarelagd arbetsdag redovisas i bokslutet som en fordran. (jan 2017)
- Sektionsledare bör rapportera arbetsplikt snarast. (nov 2016)
- Sommaren 2017 blir 3-årsregeln skarp. Det bör vi informera om. (maj 2016)
- Seppo Martikainen åtog sig att fråga P G om tilläggsförsäkring. (dec 2016)
- Bidrag till årsberättelsen från varje sektion. (dec 2016)
- Våra synpunkter på ny farled ska skickas in skriftligen. (nov 2016)
- be Birger lusläsa och se vilken status straffavgiften har. (nov 2016)
- Styrelsekonferensen bör inte kollidera med båtmässans båtklubbsdag nästa år. (mars 2016)
- Medlem utan bryggplats får låna några dagar i samband med sjösättning/upptagning. (nov 2016)
- Sänka alla bomavgifterna med 20 % i förhållande till 2016 års avgifter. (nov 2016)
- Införa en standardavgift på 1 300 kr per år för trailer-båtar ute på planen. (nov 2016)
- Jan göra ett förslag till avtal/kontrakt för vinterplats i sjön. (nov 2016)
- Alla brickor, även bastubrickan, ska kosta 200 kr. (nov 2016)
- be Jan inkludera denna avgift i förteckningen avgifter och ersättningar. (nov 2016)
- Föreslå klubbmötet att utreda och planera för att skaffa ny båthanteringsutrustning 2018. (nov 2016)
- Föreslå klubbmötet att fortsätta med redan beslutade avsättningar om 200 000 kr/år. (nov 2016)
- Föreslå klubbmötet att nu fondera ytterligare 1 miljon extra för detta ändamål. (nov 2016)
- Invigning av altanen begås den 1 oktober. (sep 2016)
- Reglerna: boka sina vaktpass och ta ner tomma ”båthus”. (maj 2016)
- Ulf har information om olika typer av DNA-märkning. Vi informerar på hemsidan. (mars 2016)
- På väggen i klubbhuset sitter en fast telefon. Tas bort. (apr 2016)
- Flytta nästa styrelsemöte till den 31 maj kl 19.00. (maj 2016)
- Birger tittar på reglerna i samråd med Lars och Seppo (maj 2016)
- Listor för arbetsdagen till Seppo senast 18 maj. (maj 2016)
- Finslipa arbetsdagens organisation den 31 maj. (maj 2016)
- Gulan kallar försäkringsgruppen + Rolf P när det blir dags. (apr 2016)
- Formarna ska säljas, om vi kan hitta en köpare.  (mars 2016)
- Kolla om Svenska Sjö kan ge oss bättre villkor eller billigare pris. (jan 2016)
- De som har attesträtt bör kolla räkningslådan lite oftare. (jan 2016)
- Lars Wigren väljs till BAS-ansvarig. (dec 2015)
- Verifikat-mall: Klistra upp kvittona och fyll i uppgifterna. (okt 2015)
- Milersättning: Använd blanketten. Lösa bensinkvitton accepteras inte. (okt 2015)
- Arbetade timmar: Redovisas på avsedd blankett före 15 november.  (okt 2015)
- Problembåtar med stora skulder till klubben ska avhysas eller "fragmenteras". (sep 2015)
- Återhållsamhet med utgifter gäller därför tills vidare. (jun 2015)
- de nya reglerna för arbetsplikt träder i kraft 2016-01-01. (april 2015)
- Vi tillämpar vi ”öppen medlemsintagning”. Samtal när PG är med vid bordet. (jan 2015)
- vi behöver kolla våra försäkringar under året. (jan 2015)
- regeländringen underställs klubbmötet i november. (april 2015)
- bekräfta uteslutning enligt §3.3. Vi rådgör med P G om proceduren. (april 2015)
- BAS kan tas i drift 2016. Lars Wigren samordnar tester och sammankallar berörda. (jan 2015)
- Slopad övre åldersgräns för arbetsplikt. Info på klubbmötet. (maj 2015)
- fastställa budgetförslaget och lägga fram det för klubbmötet. (nov 2015)
- föreslå klubbmötet att anta avsiktsförklaringen om sublift. (nov 2015)
- hålla fast vid tidigare inriktning att byta data-system vid årsskiftet. (nov 2015)
- Swish-konto, anslås i klubbhuset och på hemsidan. (nov 2015)
- Budget för 2016 ska antas på klubbmötet den 18 november. (okt 2015)
- Kansliet jobbar med att få bra rutiner för att bokföra långliggare på land. (jun 2015)
- Jan Gugala rapporterade att anläggningsregistret är uppdaterat. (sep 2015)
- Lars Wigren bjuder in Sören till BAS-demo nästa styrelsemöte. (sep 2015)
- Valberedningen söker ny säkerhetschef och tar tacksamt emot tips. (sep 2015)
- SBS-kepsar till funktionärer kan hämtas på kansliet. (sep 2015)
- Jan Gugala ordnar en dator som motsvarar bankens krav. (dec 2014)
- Den gamla datorn får vara kvar för klubbens register. (dec 2014)
- Rolf P, i samråd med Jan G, utvärderar alternativ för framtida underhåll av hallarna. (okt 2014)
- sektionerna ombeds granska och uppdatera anläggningsregistret (okt 2014)
- Frågan om slopad tidsgräns för arbetsplikt tas upp på konferensen. (mars 2015)
- Jan Gugala att färdigställer dokumentet avseende ersättningar och avgifter. (okt 2014)
- PBK vill ”hyra in sig” på toatömningsanläggningen. Seppo Martikainen informerar PBK. (okt 2014)
- Arrendeavtal för Torpa är klart. (mars 2015)
- Ny kopiator har skaffats till kansliet. (jan 2015)
- Anläggningsregistret är flyttat från VISMA Anläggning till Excel. (jan 2015)
- Arrendeförhandlingarna pågår. Vi hoppas de blir klara till årsmötet. (jan 2015)
- Det är inte tillåtet att bo i båten. Birger kompletterar reglerna till årsmötet. (jan 2015)
- Information om regler kring boende i båt. Seppo ber Birger om hjälp med detta. (dec 2014)
- Seppo Martikainen utarbetar ett förslag till en rutin för Möte med nya medlemmar. (nov 2014)
- Seppo Martikainen informerar om klubbmötet via Jan Gugala och MailChimp. (nov 2014)
- Jan Gugala sammanfattar ersättningar och avgifter i klubben. (maj 2014)
- Rolf P, Anders Ö och Lars W sammanfattar avgifterna i hallarna. (maj 2014)
- Hasse får renovera dusch-dörren på lämpligt sätt. (Jan 2013)
- kontakter med kommunen: Jörgen, PG och Seppo. (mars 2012)
- Bokföringen har flyttats från VISMA Administration till Swedbank. (sep 2014)
- Jan har tagit över ansvaret för lönehantering och bokföring.  (sep 2014)
- Jan har ordnat en maillista till de 300 medlemmar vi har adresser till.  (sep 2014)
- Jan Gugala frågar gamle kassören om reparationsfonden för hallarna. (Apr 2014)
- Jan Gugala och Seppo Martikainen deltar i SKBF:s möte (Apr 2014)
- Avgift för miljötillsyn ifrågasätts. Tas upp i södertäljebåtklubbsgruppen. (Jan 2014)
- anställa Marie-Louise Hultman (Apr 2014)
- Jan Gugala skaffar ett kontokort för ungdomssektionen (Apr 2014)
- ungdomssektionens brickor skall gälla året om. (Apr 2014)
- balans- och resultaträkning läggs upp på hemsidan en vecka före årsmötet. (Jan 2014)
- vi stöder kassörens förslag om oförändrade avgifter. (nov 2013)
- viktig ny information kan bifogas fakturorna. (okt 2013)
- vi inbjuda Sjöräddningssällskapet till årsmötet. (Jan 2014)
- Seppo kontaktar dem. (Jan 2014)
- Ingemar Fält, Bror Sjöqvist och Lennart Grevald blir nya hedersmedlemmar. (Jan 2014)
- arbetet med BAS får vänta till hösten 2014. (okt 2013)
- SKBF-möte den 23 nov. Wigren, Österberg, Rickman. (okt 2013)
- renoveringen av klubbstugan rapporteras i klubbmötet. (nov 2013)
- dags för kalender 2014. Meddela aktiviteter till Birger (nov 2013)
- bidrag till årsberättelse lämnas till Seppo senast den 15 januari. (nov 2013)
- nya hedersmedlemmar, tipsa Seppo före 15 jan 2014. (nov 2013)
- Pecca W skriver om klubbmötet i LT (nov 2013)
- Jörgen avser att kalla till ett möte i slutet av september. (sep 2013)
- klubben ska ersätta Nyström för självrisken. (sep 2013)
- Seppo kallar till en bas-träff i oktober. (sep 2013)
- med glädje ge Pecca Wickman starttillstånd för brygga nr tre. (jun 2013)
- fastställa de reviderade reglerna. (jun 2013)
- Demonstration den 3 september kl 18 – 20 av webbaserat administrationssystem. (jun 2013)
- Seppo ordnar demonstration av webbaserat administrationssystem. (maj 2013)
- Birger korrigerar regelerna så att vi kan besluta på mötet i juni. (maj 2013)
- PG Traung ger Lars Wiberg tips på opartiska värderingsmän. (maj 2013)
- ”Borgens båt” kan nu hanteras som övergiven båt. (maj 2013)
- PG Traung ger Lars Wiberg namn på opartiska värderingsmän. (maj 2013)
- kansliet påminner tydlig attestering. (maj 2013)
- Seppo och Per Gunnar handlägger problembåtar. (juni 2012)
- Kerstin Ekberg adjungeras till förhandlingsgruppen för arrenden. (apr 2013)
- deklarationen skall lämnas senast 2 maj (apr 2013)
- Seppo representerar oss hos SKBF den 10 april (apr 2013)
- Pecca W talar med Kerstin Ekberg om "årets båtkommun". (apr 2013)
- extra klubbmöte den 7 maj 18.00 – 19.00. (apr 2013)
- anskaffa en hjärtstartare och skåp enligt PG:s förslag. (apr 2013)
- bekräfta att klubbhuset skall vara djurfritt. (mars 2013)
- PG kollar om vi kan få ett bra pris på hjärtstartare. (mar 2013)
- styrelsekonferensen blir den 2-3 mars. (dec 2012)
- politikerna har fått den efterfrågade konsekvensanalysen.  (dec 2012)
- förslag till årsmötet: revidering av stadgarna.
- Jörgen skickar 2000:- till SSRS i januari. (dec 2012)
- Jörgen tillskriver SSRS och framföra vår önskan. (dec 2012)

att  be Jörgen reservera 60 000 för klubbhuset. (nov 2012)
att  be Jörgen reservera 250 000 för G-bryggan. (nov 2012)
att  be Jörgen reservera 100 000 för elsäkerhet. (nov 2012)
- Ny brygga till Fifång beräknas kosta 40 000 kr. (nov 2012)

att  föreslå årsmötet att avslå motionen. (Jan 2013)
att  föreslå hedersutmärkelse till Tommy C och Pecca W. (Jan 2013)
att  vår-fakturorna kommer att sändas ut en vecka efter årsmötet. (Jan 2013)
att  stödja förslaget om höjda medlemsavgifter. (nov 2012)
att  stödja förslaget om differentierade avgifter i ungdomsarbetet. (nov 2012)
att  stödja förslaget om höjning av avgiften för utebliven nattvakt. (nov 2012)
- klubben står för självrisken för skadorna på Brors båt. (nov 2012)
- Seppo meddelar SKBF att vi är splittrade ang samgående. (nov 2012)

- kansliet behöver få in underlag för utbetalningar. (sept 2012)
- Anders Österberg återkommer med förslag om klubbhuset. (okt 2012)
- Seppo tar bilder på båten (nr 7) f.v.b. till PG .
- budget för 2013: sektionerna lämnar sina förslag. (okt 2012)
- Jörgen lovade att kontakta Sjöräddningssällskapet. (okt 2012)
att  be PG Traung meddela att vi godtar försäkringsbolagets krav. (sept 2012)
att  be PG Traung meddela att vi önskar utnyttja vår egen försäkring. (sept 2012)
att  be Lars Wigren komma med förslag till regeländring. (juni 2012)
att  be kansliet kolla att vi verkligen är medlemmar i SSRS. (juni 2012)
att  be Jörgen G bevaka momsfrågan. (apr 2011)
att  be Pecca Wickman fotografera nämnda båtar. (juni 2012)
att  Klubbmästare Hans ordnar vad som behövs för en god samvaro.  (maj 2012)
att  be Seppo ta med ”underhåll” på dagordningen.  (maj 2012)
att  sekr.skriftligen framför styrelsens mening till den skyldige. (april 2012)
- Ordförandeträff för klubbarna i Södertälje 28 maj. Smk är Seppo M. (april 2012)
- Seppo och Jörgen träffar revisorerna efter påsk. (april 2012)
att  ta upp frågan om underhållsgruppen på nästa styrelsemöte. (april 2012)
att  träff för nya medlemmar är utlyst den 4 april. (april 2012)
att  till styrelsearbetet adjungera klubbmästaren Hans Larsson. (mars 2012)
att  till styrelsearbetet adjungera säkerhetschefen Rune Conninger. (mars 2012)
att  fastställa förtydligandet om max-mått. (mars 2012)
att  fastställa övriga ändringar i reglerna. (mars 2012)
att  Information om ”Säker hamn” på hemsidan och i klubbhuset. (dec 2011)
att  lämna frågan vidare till de nya informatörerna efter årsmötet. (dec 2011)
Styrelsens yttrande över inkomna motioner 2012  (jan 2012)
 1. Motion om bastuflotte, Axvik (Vi yrkar bifall). (Anders U)
 2. Motion om förvaring med masten på.  (Lasse Wb)
 3. Motion om enklare medlemsregler. (Vi yrkar bifall) (Calle)
 4. Motion om befrielser från vaktplikt. (Vi yrkar avslag) (Lars A)
att  nytt gult kort ska vara klart veckan efter årsmötet (Birger). (dec 2011)
att  sektionerna lämnar budget och inventarielistor senast 15 januari. (dec 2011)
att  bidragen till årsberättelsen till Calle senast den 22 december. (dec 2011)
att  bjuda in bastuutredningen till styrelsemötet den 17 januari. (dec 2011)
att  lämna Mörkö Stugförening. (maj 2011)
att  Jörgen handlägger ersättning till funktionärer. (nov 2011)
att  be kassören att ha bryggor på Fifång i åtanke vid budgetarbetet. (okt 2011)
att  be Peter införa en annons om ny informatör på hemsidan. (sep 2011)
att  be Jörgen och Calle återkomma med riktlinjer. (maj 2011)
att  fastställa kriterier för kanslibeslut om nya medlemmar (nov 2011)
att  be Calle och Lars göra färdigt samarbetsavtalet om Säker hamn. (okt 2011)
att  be Calla svara på brevet från Näsets villaförening. (okt 2011)
att  rutiner för utbetalningar till funktionärer ska gås igenom av styrelsen.
att  bordlägga delegering av antagning av nya medlemmar (sep 2011)
att  nya rutiner gäller för beslut per capsulam. (sep 2011)
att  ge Jörgen fullmakt att anställa Lena Wallström som kanslist. (sep 2011)
att  bordlägga frågan om "säker hamn" till nästa sammanträde. (sep 2011)
att  inte konfirmera Engströms medlemskap förrän utredningen är klar. (sep 2011)
att  be Calle kontakta Engström ang försäkring för stålbåten. (sep 2011)
att  justera löner enligt Jörgens förslag.  (maj 2011)
att  be Håkan kolla om vi delvis är dubbelförsäkrade. (jan 2011)
att  be Birger kontakta Peter Sjölin om banner från Svenska Sjö. (maj 2011)
att  arbeta vidare med alternativ 2 för "varm hall". (Klubbmötet)
att  be Calle lämna vårt svar till SSF och SBU. (jan 2011)
att  be Håkan göra ett utkast till stadgeändring till styrelsekonferensen. (jan 2011)
att  fastställa nya regler för båt på land sommartid enligt Lars förslag. (maj 2011)
att  uppdra åt Birger att uppdatera våra regeldokument och hemsidan.  (maj 2011)
att  tacka Per för den goda landgången. (jun 2011)
att  hälsa If:s representant välkommen den 7 juni kl 19.00. (maj 2011)
att  påminna om årsberättelser och inventarieförteckningar. (jan 2011)
- Per Gripenhall efterlyste DVD-spelare och tavla med motiv från Trosa. (jan 2011)
– Per skickar ut påminnelse om busstider mm inför konferensen. (jan 2011)
att  be Håkan uppdra åt Sven Norfors att anskaffa en dator. (dec 2010)
att  be Håkan verkställa höjningen av avgifterna med 2%.  (dec 2010)
att  nästa styrelsemöte blir tisdagen den 18 januari kl 19.15.  (dec 2010)
att  Johnny ringer den medlem som har sin båt oförsäkrad.  (okt 2010)
att  be Birger skriva ut stadgar och regler och lägga i klubbhuset. (dec 2010)
att  instämma i Calles tacktal till Johnny, och önska honom lycka till.  (dec 2010)
att  be Håkan F publicera stadgar, med beslutad ändring, på hemsidan.  (dec 2010)
att  förtydliga att arbetsplikt (aktivitetstid) gäller:
      "... från och med det år man fyller 18 till och med det år man fyller 65."
att  höja avgifterna med 2 % fr.o.m. 2011. (Klubbmötet)
att  Calle sammanställer och redovisar pay-off vid klubbmötet.  (okt 2010)
att  sektionerna kollar underhållskostnader och rapporterar till Calle.  (okt 2010)
att  sektionsledarna lämnar in blankett för arbetsplikt senast 17 nov  (nov 2010)
att  Birger och Per ordnar en router. Johnny klarade det.  (okt 2010)
att  ”Regler för arbete och samvaro” läggs ut på hemsidan. (okt 2010)
att  Håkan talar med Peter Sjölin om anmälningsformuläret på hemsidan.  (okt 2010)
att  P-G ordnar tilläggsförsäkring för klubbens räkning. (apr 2010)
att  Calle Wikholm gör klart med PBK hur driftsstödet skall se ut. (april 2010)
att  "investeringsäskanden" på styrelsens dagordning. (okt 2010)

Några allmänna råd från revisorerna: (okt 2011)
- Vid evenemang, ange vilka som deltagit, eller åtminstone hur många.
- Inköpare och attestanter bör om möjligt vara olika personer.
- följ upp budgeten för enskilda projekt och ange det vid avrapportering.
- speciellt formulär för vaktersättning. Lars Axelsson tar fram ett förslag.

Idéer:
- övergå till systemet med endast en bom per båt. (nov 2013)
- Asfalteringen bör kompletteras på sikt. (nov 2012)
- Johnny R erbjuder sig att konstruera och rita ev ny mastkran. (Klubbmötet)
- Frågan om att förvara båten med masten på ska vi hålla i minnet. (apr 2011)
- flytta den inre kranen något söderut (Sven Norfors idé). (Klubbmötet nov 2010)
- Slopa augustimötet. En idé att fundera vidare på. (okt 2010)
- Sektionsledarna måste kunna, på lämplig blankett, pricka av dem som jobbar.
- Tydligare regler….. Frihetsgrader (ett nytt ord för många, men vi lär oss),
   dvs noggrant ange både resurser och begränsningar i hamnen. Vikt, längd, bredd, djup.
- Klubbens ålderspyramid ser ut som en kantarell. Vad kan vi göra åt det?  frågeställning
- Behövs en enkät speciellt riktad till kvinnor och ungdomar?    frågeställning
- Sponsring t.ex. via hemsidan.
- Differentierade avgifter för södertäljebor och ”utsocknes” medlemmar.  frågeställning
- Se över alla våra avgifter. De ska styra efterfrågan rätt, men ändå vara rättvisa.